Sąlygos ir Taisyklės

Bendrosios nuostatos

1.1 Šios prekių pirkimo - pardavimo taisyklės (toliau vadinamos “Taisyklės”) sudarytos norint užtikrinti Jūsų (toliau vadinama “Klientas”) ir internetinės parduotuvės KAVELIJA.lt (toliau vadinama “Internetinė parduotuvė”) teises, nustatyti abiejų šalių pareigas, atsakomybes, prekių įsigijimo bei už jas apmokėjimo sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką bei kitas nuostatas, susijusias su veikla, vykdoma internetinėje parduotuvėje.

1.2 Internetinė parduotuvė pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar papildyti taisykles, iš anksto neįspėjus kliento, atsižvelgiant į teises aktų nustatytus reikalavimus. Klientui taikomos tos taisyklės, kurios galiojo pirkimo metu. 

1.3 Taisyklės yra taikomos, kai Klientas bet kokiu būdu ar forma naudojasi internetine parduotuve, atlieka prekių užsakymą, vykdo prekių apmokėjimą, pateikia asmeninius duomenis, komentuoja bei vertina prekes, ar kitu būdu naudoja internetinės parduotuvės informaciją (Toliau vadinama „Paslaugos“).

1.4 Internetinės parduotuvės KAVELIJA.lt veikla vykdoma Lietuvos Respublikos teritorijoje, prekyba vyksta Lietuvos Respublikos teritorijoje.

1.5 Klientas užsakymo patvirtinimo metu patvirtina, kad suprato taisyklių turinį, jas perskaitė ir sutinka su visomis sąlygomis, nuostatomis bei įsipareigoja jų laikytis.

1.6 Jei klientas nesutinka laikytis nustatytų taisyklių ir įsipareigojimų, klientas neturi teisės naudotis internetinės parduotuvės paslaugomis.

1.7 Internetinė parduotuvė yra atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai ar nesusipratimai kyla dėl to, jog klientas, nesusipažino su taisyklėmis ar neatsižvelgė į jam teikiamas rekomendacijas, nevykdė savo įsipareigojimų, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.8 Internetinės parduotuvės paslaugomis gali naudotis asmenys, kurie yra:

 

Sutarties sudarymas

2.1 Pirkimo - pardavimo sutartis tarp kliento ir internetinės parduotuvės laikoma sudaryta nuo to momento, kai Klientas pateikia užsakymą administracijai ir kai nurodytu elektroniniu paštu gauna laišką su užsakymo patvirtinimu. Nuo to momento klientas įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti ir jas priimti. 

2.2 Kiekviena tarp Kliento ir internetinės parduotuvės sudaryta pirkimo - pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma KAVELIJA.lt parduotuvės duomenų bazėje.

 

Internetinės parduotuvės teisės

3.1 KAVELIJA.lt internetinė parduotuvė pasilieka teisę savo nuožiūra nustatyti minimalią prekių krepšelio sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Kliento užsakymas. 

3.2 Jei Klientas bando pakenkti internetinės parduotuvės veiklai, pažeidžiant įsipareigojimus, kliudant parduotuvės darbo stabilumui ar saugumui, KAVELIJA.lt internetinė parduotuvė turi teisę nedelsiant, be jokio įspėjimo sustabdyti ir apriboti Klientui naudotis internetinės parduotuvės paslaugomis, panaikinant Kliento registraciją.

3.3 Susidarius svarbiomis, nenuspėjamomis aplinkybėmis, kurios liečia KAVELIJA.lt internetinę parduotuvę, parduotuvė turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Klientams.

3.4 Internetinė parduotuvė turi teisę iš anksto nepranešusi klientui anuliuoti užsakymą, jei klientas atlikęs užsakymą nesumoka per 3 (tris) darbo dienas ir apie savo vėlesnį apmokėjimą nebuvo informavęs administracijos.

 

Internetinės parduotuvės įsipareigojimai

4.1 Internetinė parduotuvė įsipareigoja sudaryti galimybę Klientui naudotis KAVELIJA.lt internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

4.2 Internetinė parduotuvė įsipareigoja gerbti Kliento privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją. Visi Kliento pateikti asmeniniai duomenys yra tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą tvarką.

4.3 Internetinė parduotuvė įsipareigoja pristatyti Klientui užsakytas prekes jo nurodytu adresu pagal „Prekių pristatymo“ taisykles ir jų nurodytomis sąlygomis.

4.4 Internetinė parduotuvė, dėl svarių priežasčių negalėdama pristatyti Kliento užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma panašesnę prekę, ar bet kokią kitą prekę pagal Kliento pageidavimą, kuri būtų verta tos pačios pirkimo sumos. Jei klientas atsisako pasirinkti kitą prekę, internetinė parduotuvė įsipareigoja grąžinti pinigus per 3 (tris) darbo dienas. Ši sąlyga taikytina tuo atveju, jei buvo atliktas išankstinis apmokėjimas. Grąžinama visa pinigų suma, bei susidariusios papildomos išlaidos, kurios buvo susidariusios atiekant užsakymą.

4.5 Internetinė parduotuvė įsipareigoja per 3 (tris) darbo dienas grąžinti klientui pinigus, jei prekė buvo grąžinta. Terminas skaičiuojamas nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.

 

Atsakomybė

5.1 Klientas, naudojantis internetinės parduotuvės paslaugomis, yra visiškai atsakingas asmuo ir yra pats atsakingas už asmens duomenų teisingumą. Jei Klientas nepateikęs tikslių asmens duomenų, per kuriuos buvo padaryti nuostoliai ar susidarė kiti padariniai, internetinė parduotuvė įgauna teisę reikalauti iš Kliento patirtų nuostolių atlyginimo.

5.2 Pirkėjas pilnavertiškai atsako už veiksmus, atliktus naudojantis KAVELIJA.lt Internetinės parduotuvės paslaugomis.

5.3 Jei registruoto vartotojo / kliento duomenimis naudojasi kiti asmenis kliento sutikimu, internetinė parduotuvė šį asmenį laiko Klientu. Tačiau Registruotas vartotojas atsako už trečiųjų asmenų naudojimąsi internetinės parduotuvės paslaugomis.

5.4 Jei internetinėje parduotuvėje yra nuoroda į kitų įmonių internetinius tinklapius, KAVELIJA.lt internetinė parduotuvė nėra atsakinga už ten esančią ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms neatstovauja.

5.5 Internetinė parduotuvė negali atsakyti dėl tinkamo partnerių įsipareigojimų vykdymo.

5.6 Atsiradus žalai naudojantis internetinio puslapio paslaugomis, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai susidariusius tiesioginius nuostolius.

 

Prekių grąžinimas ir keitimas

6.1 Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekėsi keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR Ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.

6.2 Norėdamas grąžinti prekę (-es) 11.1. Taisyklių punkte nurodytais atvejais, Pirkėjas turi kreiptis į Pardavėją ir pateikti raštišką prašymą dėl prekių grąžinimo. Tai turi atlikti pagal Taisyklių 4.2 punktą.

6.3 Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
        6.3.1 grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
        6.3.2 prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
        6.3.3 prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
        6.3.4 grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
        6.3.5 grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir raštišką prašymą dėl prekių grąžinimo.

6.4 Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

6.5 Grąžinamas prekes Pirkėjas gali pristatyti pats į Pardavėjo fizines parduotuves, nurodytu darbo laiku arba atsiųsti naudojantis savo pasirinkto kurjerio paslaugomis. Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis 4.2. punkte numatyta teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę (-es) sumokėtus pinigus.

6.6 Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“ bei LR Ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.

6.7 Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą.

 

Baigiamosios nuostatos

7.1 Šios taisyklės yra sudarytos vadovaujantys LR teisės aktais. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

7.2 Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Sukurta proDESIGN.lt
Visos teisės saugomos Kavelija.lt © 2021